• ارث

امور وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید (قانون مدنی) مقصوداز وکالت، وکالتی است که توسط وکیل رسمی دادگستری یا وکیل مدنی از سوی موکل انجام می گردد.

خدمات امور وکالت موسسه حقوقی دادگستر شامل: ملک و زمین – خانواده – جزائی – اداری و استخدامی – مالی و تجاری – ارث – شهرداری – ایرانیان خارج از کشور می باشد.

خدمات امور وکالت