• خانواده دادگستر

خانواده

دعاوی خانوادگی عبارت است از دعاوی مدنی مربوط به کانون خانواده که در واقع مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط و مسئولیت های اعضای خانواده ، بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم رسیدگی می کند .

این دعاوی  شامل : دعاوی طلاق – مطالبه مهریه – مطالبه نفقه زوجه و فرزندان – عدم تمکین – استرداد جهیزیه – حضانت و ملاقات فرزند – اثبات یا نفی ولد می باشد، که در ذیل به شرح هر یک از این موارد پرداخته می شود.

خدمات امور وکالت خانواده