ارث

موضوع ارث و میراث از جمله مباحث مهم حقوقی است که تقریبا همه افراد در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند. از آنجایی که این مبحث از نظر قانونی پیچیدگی‌ هایی دارد، بسیاری از افراد ترجیح می‌ دهند که در مواجهه با آن به یک وکیل متخصص در ارث مراجعه کنند. با این که مسائل مربوط به ارثیه در قانون مشخص است و هر فرد از طریق مراجع قانونی می تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند، ولی عبور از پیچ و خم های اداری و قانونی برای هر کسی ساده نیست.

ارث از نظر حقوقی به معنای انتقال اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث دارای دو وجه مادی و معنوی است . از نظر معنوی ارث می تواند به حقوق غیرمالی مانند حق انتقال و … اشاره نمود و شامل: پرونده های صدور گواهی انحصار وراثت – تحریر ترکه – تقسیم ترکه می باشد.

موسسه حقوقی دادگستر

خدمات امور وکالت ارث