خدمات حقوقی

خدمات حقوقی در موضوع اختلافات افراد در روابط حقوقی آن ها مثل روابط مالی و معاملاتی، تنظیم قراردادها، داوری و… می باشد. دعوایی که ناشی از اختلاف فرد بر سر حقوق و تعهداتش و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق با فرد دیگری باشد را می توان دعوای حقوقی نام گذاری کرد.