ملک و زمین

ملک و زمین

اراضی ملی شامل عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است . رسیدگی و اعتراض به آراء کمیسیونهای مربوطه و طرح دعوی قضایی اشخاص غیر دولتی تخصص ماست.

اراضی و املاک یا دولتی است یا خصوصی و یا متعلق به بیت المال و استفاده عوام در جهت مصالح اجتماعی در اراضی و املاک دولتی مالک دولت بوده که ملک در مالکیت آن میباشد و حتی میتوان اموال دولتی را در ازای بدهیهای آن ارگان و یا سازمان توقیف کرد. اراضی و املاک خصوصی نیز مالکیت و منافع املاک در اختیار شخص )حقیقی یا حقوقی( میباشد. که گاهی تعارضات هر دو مالکیت در یکدیگر مطرح میگردد که این موسسه در امور مذکور و دفاع در مراجع قضایی شما را یاری مینماید.

این امور شامل : پرونده های اراضی ملی، منابع طبیعی و موات – مسکن و شهر سازی – قراردادهای مشارکت در ساخت – الزام به تنظیم سند رسمی – تخلیه و تحویل ملک – اوقاف  – خلع ید می باشد.

خدمات امور وکالت ملک و زمین