جزائی

جزائی

دعاوی کیفری، در موضوع اقداماتی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبروی آنان مورد تعرض قرار گرفته است. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است.

امور جزایی شاخه ای از حقوق عمومی محسوب می شود که به تعریف جرایم و تعیین مجازات می پردازد. به معنای ساده تر حقوق جزا یک رشته ای از مقررات و احکامی است که جرم و مجازات و اقسام مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس آن قانون مجازات نوشته می شود.

این امور شامل پرونده های: کلاهبرداری – تحصیل مال از طریق نامشروع – خیانت در امانت – جعل و استفاده از سند مجهول – سرقت – رابطه نامشر‌وع و زنا – چک بلامحل – تصرف عدوانی می باشد که در ذیل به شرح هر یک از این موارد پرداخته می شود.

خدمات امور وکالت جزائی