موسسه حقوقی دادگستر خدمات متنوع و گسترده ای در زمینه امور وکالت ارائه می دهد که این موارد شامل :